115 let Purkyňova gymnázia ve Strážnici

V září 2012 oslaví Purkyňovo gymnázium ve Strážnici 115 let své existence. Toto české gymnázium bylo zřízeno po dlouhých jednáních v roce 1897 a navázalo na dlouhou tradici středního školství ve Strážnici.

V září 2012 oslaví Purkyňovo gymnázium ve Strážnici 115 let své existence.

Toto české gymnázium bylo zřízeno po dlouhých jednáních v roce 1897 a navázalo na dlouhou tradici středního školství ve Strážnici. Na jeho počátku stála již v letech 1577 – 1628 vyšší bratrská škola, na niž navázalo roku 1634 piaristické gymnázium. To se i přes občasné nepříznivé podmínky, které představovala zejména redukce škol a jejich germanizace v souvislosti s reformami Marie Terezie a Josefa II., udrželo až do roku 1874. Piaristé v té době již neměli dostatek finančních prostředků na provoz školy, proto gymnázium přešlo pod stát a v roce 1874 se změnilo na státní nižší německé gymnázium. Jeho existence však nebyla dlouhá, neboť na konci 19. století klesal mezi českým obyvatelstvem ve Strážnici a okolí zájem o německé školy, a proto v roce 1884 gymnázium pro nedostatek žáků zaniklo.

Obyvatelé Strážnice však nesli zrušení gymnázia velmi těžce, neboť existence střední školy zvedala kulturní úroveň města. Proto vedení Strážnice spolu s významnými absolventy strážnického gymnázia, mezi nimiž byli zejména olomoucký arcibiskup ThDr. Theodor Kohn, prelát ThDr. Antonín Horný, MUDr. Karel Vyskočil a dr. František Dvorský, začalo dlouhá jednání o obnovení gymnázia ve Strážnici, tentokrát ovšem jako české školy. Konečně v roce 1896 císař František Josef I. schválil zřízení české státní školy od školního roku 1897/1898.

První školní rok začal 18. září 1897. Byly otevřeny dvě třídy, v nichž studovalo 67 žáků. V čele šestičlenného učitelského sboru stál ředitel Alois Fischer, rodák z českých Zbraslavic, který před nástupem do Strážnice vyučoval na gymnáziu v Přerově.

První budova nového gymnázia se nacházela na dnešním náměstí Svobody. Prostory však byly nevyhovující, proto byla postavena nová budova v dnešní Masarykově ulici, která byla slavnostně otevřena roku 1899. Ve druhé polovině 20. století se počet žáků ve škole zvyšoval, proto došlo k rozšíření a modernizaci školy. V roce 1981 byla do užívání předána nová budova tělovýchovné haly. V roce 1988 byla ukončena přístavba nové tříposchoďové budovy, která byla spojena se starou budovou gymnázia. Poslední rozsáhlé stavební práce probíhaly do roku 1997 v souvislosti s přípravami 100. výročí založení českého gymnázia. Byla vybudována školní jídelna s kuchyní, provedena půdní vestavba s rekonstrukcí střechy, postavena nová plynová kotelna a obě budovy školy byly spojeny v jeden celek novou fasádou. Další stavební úpravy či opravy probíhají doposud.

Strážnické gymnázium je tak v roce svého 115. výročí krásnou moderní školou, která splňuje všechna náročná kritéria kladená na současné vzdělání. Má kvalifikovaný učitelský sbor a vybudovány výborné materiální podmínky pro moderní vzdělávání studentů.

Už v minulosti si obyvatelé města i jeho širokého okolí, odkud přicházely studovat děti do gymnázia, uvědomovali význam této vzdělávací instituce pro celý region. Proto školu vždy podporovali. Přestože v minulosti několikrát hrozilo, že škola bude zrušena či přeložena do významnějšího města, vždy se podařilo existenci gymnázia ve Strážnici obhájit. Významnou roli hrála výborná úroveň školy a její materiální zázemí. To vše má strážnické gymnázium i dnes. Dokladem kvality školy je velká úspěšnost absolventů při jejich přijímání ke studiu na vysokých školách. Doufejme tedy, že i v současné době, kdy dochází k rušení středních škol či omezovaní počtu jejich žáků, si Purkyňovo gymnázium obhájí svou existenci a bude i nadále plnit důležitou kulturní a vzdělávací funkci v regionu, jako tomu bylo vždy v jeho minulosti.

 

Mgr. Ludmila Mrkvová

 

První profesorský sbor Purkyňova gymnázia ve Strážnici

První profesorský sbor Purkyňova gymnázia ve Strážnici

Budova Purkyňova gymnázia Strážnice v roce 1904

Budova Purkyňova gymnázia Strážnice v roce 1904

Akce dokumentů