Čtyřletý studijní program

Čtyřleté gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni především k dalšímu studiu na všech typech vysokých škol, popřípadě k dalšímu pomaturitnímu studiu. Důraz klademe na všeobecné vzdělání, protože to umožní v budoucnosti případnou změnu studia nebo profese.
Čtyřletý studijní program

Čtyřletý studijní program

Hlavní rysy tohoto programu:

 • účelné rozložení základního - společného učiva do prvních tří ročníků studia
 • možnost profilace od třetího ročníku studia podle potřeb a zájmu žáka - volitelné předměty (semináře a cvičení)
 • podpora jazykového vzdělávání
 • podpora výuky informačních technologií
 • podpora environmentálního vzdělávání
 • budování pozitivního vztahu ke vzdělávání a celoživotnímu učení
 • podpora budování zdravého životního stylu
 • udržování bezpečného, přátelského a zdravého sociálního klimatu ve škole

 

Povinným jazykem pro všechny žáky je jazyk anglický, jako druhý cizí jazyk si volí německý jazyk nebo ruský jazyk. V prvním ročníku se povinně účastní Adaptačního pobytu, který je zaměřen na problémy přechodu a adaptace žáků na střední školu, na vytváření nových kolektivů. V prvním ročníku je také povinný zimní kurz Sport a zdraví, ve druhém ročníku kurz Zdravý životní styl a ekologie ve škole, doma a v regionu, ve třetím ročníku Kulturněhistorická exkurze do Vídně a organizace velké společenské akce(ples, kulturní den). Ve čtvrtém ročníku se realizuje projekt Praha a Evropa. V posledním týdnu školního roku probíhají Dny netradiční výuky. Pro žáky jsou připraveny různé aktivity, kurzy, semináře, projekty a exkurze, ze kterých si mohou vybírat podle svého zájmu a zdokonalovat se ve sportu nebo získávat dovednosti a znalosti z různých oblastí.

Zapojujeme se i do mezinárodních projektů.

Škola umožní všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hlubší odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech.

Během celého studia klademe důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole.

Náš vzdělávací program vychází z prioritního cíle - kvalitně připravit absolventy k přijetí na vysokou školu a k dalšímu studiu na vysoké škole a k celoživotnímu vzdělávání. Z toho důvodu jsme navázali spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně - projekt Partnerství ve vzdělávání, abychom rozvíjeli zájem žáků o studium na této univerzitě  a posílili kvalitu středoškolského vzdělávání.

 

Profil absolventa

Směřujeme k tomu, aby po absolvování posledního ročníku čtyřletého studia žák:

 • měl takové kompetence (znalosti a dovednosti), které mu umožní uspět u maturity   a složit přijímací zkoušku na zvolenou vysokou školu a pokračovat v dalším vysokoškolském studiu
 • byl schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný
 • byl schopen prakticky užívat ICT při své práci i pro své další vzdělávání
 • byl schopen se samostatně učit a samostatně řešit úkoly, své znalosti a dovednosti uplatňovat v praxi a dále je rozvíjet
 • v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají dle SERR úrovni  A2 – B1

 

Tento profil absolventa platí v případě, že žák využije všech možností, které mu škola nabízí. Záleží také na jeho osobních předpokladech.

Akce dokumentů