Osmiletý studijní program

Osmileté gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou . Toto gymnázium se člení na nižší stupeň ( prima, sekunda, tercie, kvarta) a vyšší stupeň ( kvinta, sexta, septima, oktáva) Během studia na nižším stupni osmiletého gymnázia žák plní povinnou školní docházku.

Také v tomto studijním programu jsou žáci připravováni k dalšímu studiu na všech typech vysokých škol. Hlavní rysy tohoto programu:

 • účelné rozložení základního - společného učiva do nižších ročníků
 • podpora jazykového vzdělávání ,   studium druhého cizího jazyka od tercie – tj.  třetího ročníku nižšího stupně
 • možnost profilace ve vyšším  stupni  studia podle zájmu a zaměření žáka - volitelné předměty, semináře, cvičení
 • podpora výuky informačních technologií
 • podpora environmentálního vzdělávání
 • budování pozitivního vztahu ke vzdělávání
 • podpora budování zdravého životního stylu
 • udržování bezpečného, přátelského a zdravého sociálního klimatu ve škole

 

Žáci od primy povinně studují angličtinu, další cizí jazyk (německý nebo ruský) přibírají v tercii.  V primě se žáci zúčastní Adaptačního pobytu, který je zaměřen na problémy přechodu a adaptace žáků na střední školu, na vytváření nových kolektivů. V tercii se mohou zúčastnit lyžařského kurzu. Třída kvarta realizuje projekt „Ekolečko“.

V kvintě se žáci zúčastní dalšího pobytu zaměřeného na zdravé klima ve třídě a prevenci patologických jevů.  V kvintě je také povinný zimní kurz Sport a zdraví, v sextě kurz Zdravý životní styl a ekologie ve škole, doma a v regionu, v septimě Kulturněhistorická exkurze do Vídně a organizace velké společenské akce (ples, kulturní den), v oktávě  se realizuje projekt Praha a Evropa.

V posledním týdnu školního roku probíhají Dny netradiční výuky. Pro žáky jsou připraveny různé druhy kurzů, ze kterých si mohou vybírat podle svých zájmů a zdokonalovat se ve sportu nebo získávat dovednosti a znalosti z  různých oblastí.

Zapojujeme se i do mezinárodních projektů, realizujeme mezinárodní výměnné pobyty.

Škola umožní všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hlubší odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech.

Během celého studia klademe důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole.

Náš vzdělávací program vychází z prioritního cíle - kvalitně připravit absolventy k přijetí na vysokou školu a k dalšímu studiu na vysoké škole a k celoživotnímu vzdělávání. Z toho důvodu jsme navázali spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně - projekt Partnerství ve vzdělávání, abychom rozvíjeli zájem žáků o studium na této univerzitě  a posílili kvalitu středoškolského vzdělávání.

 

Profil absolventa

Profil absolventa Purkyňova gymnázia vychází z našich výchovných a vzdělávacích strategií a ze zaměření školy. Vedeme a vzděláváme žáky tak, že  po absolvování kvarty -posledního ročníku nižšího stupně osmiletého studia a zároveň posledního ročníku povinné školní docházky žák:

 • je vybaven klíčovými kompetencemi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech
 • je vybaven znalostmi a dovednostmi, které převyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech
 • je vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní úspěšně složit zkoušku potřebnou k postupu na vyšší gymnázium
 • v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) úrovni A1 - A2

 

Po absolvování posledního ročníku osmiletého studia žák:

 • má takové kompetence (znalosti a dovednosti), které mu umožní uspět u maturity     a složit přijímací zkoušku na zvolenou vysokou školu a pokračovat v dalším vysokoškolském studiu
 • je schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný
 • je schopen prakticky používat ICT při své práci i pro své vzdělávání
 • je schopen samostatně se učit a samostatně řešit úkoly, své znalosti a dovednosti uplatňovat v praxi a dále je rozvíjet
 • je schopen pracovat v týmu
 • v cizím jazyce je vybaven kompetencemi, které odpovídají dle SERR úrovni B1 - B2 a je připraven složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek

 

Tento profil absolventa platí v případě, že žák využije podle svých schopností všech možností, které mu škola nabízí.

Akce dokumentů